ISSN 1810-3081

Декабрь 2017 года №6 часть 2

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА,ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Володимир БЕНЬКІВСЬКИЙ
Філософсько-правові аспекти взаємодії категорій «причинність» та «діяльність»

Роман ЗВАРИЧ
Ґенеза регулятивної функції в соціалістичному типі права

Лілія МАКАРОВА
Класифікація правових актів органів і посадових осіб судової влади: аналіз наявних і нові підходи

Юрій МАТАТ
Право на доступ до суду: європейська традиція та проблеми забезпечення в Україні

Мар’яна СИРКО
Цивільний кодекс Франції 1804 р. у працях польських цивілістів ХІХ – середини ХХ ст.

КОНСТИТУЦИОННОЕИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Сергій БРЕУС
Інституційне забезпечення конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу в Україні

Віталій КУПРІЙ
Правове регулювання процесу внесення змін до конституцій окремих держав світу (порівняльно-правовий аспект)

Світлана ОСАУЛЕНКО
Право на об’єднання в політичні партії в Україні та країнах – членах ЄС: стан дослідженості проблеми

Тарас ТКАЧУК
Субʼєкти забезпечення інформаційної безпеки держави: функціональний аналіз

Евгения ЧЕРНЯК
Конституционные преобразования в Украине: pro et contra

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Ярослава ЛАКІЙЧУК
Теоретико-методологічні підходи до адміністративно-правового розуміння поняття превенції

Борис ЛОГВИНЕНКО
Основні функції публічного адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні

Олександр ЦУРКАН
Професійна правосвідомість працівника поліції як важлива складова його правової культури

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Дмитро ДОРОШЕНКО
Притягнення до відповідальності за податкові правопорушення як прояв примусу

Світлана САВЧЕНКО
Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС щодо уникнення подвійного оподаткування транскордонної спадщини

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Валентин БАЖАНОВ
Захист прав суб’єктів цивільних правовідносин шляхом припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг

Ірина БЕРЕСТОВА
Межі матеріального і процесуального права у сфері правової процедури

Вадим КАЧУРОВСЬКИЙ
Класифікація особистих немайнових прав інтелектуальної власності

Леонід КОЛОБОВ
Порівняльний аналіз виконавчого провадження в провідних зарубіжних країнах

Максим КРИВЕНКО
До питання захисту авторських прав на музичні твори в мережі Інтернет

Євгеній ЛЄЗІН
Поняття і зміст забезпечення доказів у цивільному процесі України

Юрій РУДЕНКО
Поняття й роль громадського контролю у виробленні та реалізації податкової політики

ТРУДОВОЕ ПРАВО,ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Олена КОСТЮЧЕНКО
Правове моделювання розвитку трудових відносин на засадах партнерства

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Катерина КОВАЛЬ
Принцип раціонального використання природних ресурсів і його взаємозв’язок із ресурсозбереженням

УГОЛОВНОЕ ПРАВО,УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Євгенія ВЕЧЕРОВА
Темпоральні особливості нормативності кримінального права сучасності

Федір КІРІЛЕНКО, Андрій ЗАГОРУЛЬКО
Незаконний обіг зброї і стан боротьби зі злочинами, вчиненими з її використанням

Марта ПІДДУБНА
Суб’єктивні ознаки воєнних злочинів у кримінальному праві України

Олена САМОЙЛЕНКО
Сутність злочинів, учинених із використанням обстановки кіберпростору

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Михaйло ГОЛОВКО
Свідок у кримінaльному провaджeнні

Демид МОРОЗОВ
Особливості участі спеціалістів (експертів) під час розслідування незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель

Дмитро ПАТРЕЛЮК
Об’єкт протидії кримінальному переслідуванню

Микола САВЧУК
Тактика проведення огляду місця вчинення терористичних актів із використанням вибухових пристроїв

Наталія ЧІПКО
Криміналістична класифікація та структура криміналістичної характеристики шахрайств у сфері обігу автотранспорту

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Наталія КУЛАК
Аналіз джерел правового регулювання міжнародних спадкових відносин

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Александра МИХАЙЛОВА
Нетипичные договорные источники права Европейского Союза как особый регулятор взаимоотношений в рамках интеграционного объединения

Copyright © 2013-2018.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag