ISSN 1810-3081

Август 2019 года №4 часть 1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Наталя ГУНЬКО
Загальнотеоретична характеристика законодавчої техніки

Ірина СМАЗНОВА
Концептуалізація та інструментальні засади дослідження насильства і толерантності

Лідія ТКАЧУК
Судовий захист у системі правозахисних гарантій прав людини в Україні: теоретико-правове дослідження

Наталія ФЕДІНА
Аналіз досвіду неофіційного тлумачення норм права в юридичній практиці правових сімей світу

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Олександр БАКУМОВ
До питання про якість законів у контексті відповідальності парламенту

Артур ГИЛЬБУРТ
Конституционно-правовые принципы политической системы Украины

Владимир ПРОЩАЄВ
Конституційно-правовий статус глави держави у сфері розвідувальної діяльності: порівняльно-правовий аналіз

Iryna SLOVSKA
Parliamentary control in the formation of a democratic state of Ukraine

Інна ЯНКОВЕЦЬ
Поняття гендерної дискримінації в історико-правовій ретроспективі

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Вікторія БІЛА
Правові форми публічного адміністрування як системне явище

Марина БОЯРИНЦЕВА
Принципи адміністративного судочинства в Україні

Лілія ЗОЛОТУХІНА
Адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації публічного інтересу

Василь ІЛЬКОВ
Судове рішення як джерело права в адміністративному судочинстві України

Ігор КОРЖ
Безпека: медотологічні підходи до поняття

Сергій МУРИХІН
Покарання за екологічні злочини за кримінально-правовим законодавством України: етапи становлення

Наталья НЕСТОР
Опыт осуществления контроля за деятельностью судов (судей) постсоветских стран и возможности его использования в Украине

Микола ПОТІП
Муніципальні адміністративні послуги у сфері приватизації землі: поняття та види

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Олександр ОЗЕРУГА
Заходи фінансово-правового примусу в системі адміністрування митних платежів

Іван ЯВОРСЬКИЙ
Проблемні аспекти процесуальних норм бюджетного права на сучасному етапі

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Любов МАЛЯРЧУК
Ухвала суду як виконавчий документ – підстава для відкриття виконавчого провадження

Альона ОЛІФІР
Історичний аналіз розвитку законодавства, що регулює участь прокурора у цивільному процесі України

Сергій ПУЧКОВСЬКИЙ
Про реалізацію видів забезпечення як правові наслідки порушення договірного зобов’язання

Єлизавета СИМБІРСЬКА
Окремі аспекти змісту допустимості доказів у цивільному процесі

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Олександр ЛЮБИМОВ
Характеристика проблем, які виникають у процесі адаптації законодавства України про державну службу до норм Європейського Союзу

Лариса ШУМНА, Катерина ДЕНИСЕНКО, Владислав ОЛІЙНИК, Антон СІКУН
Праця засуджених як право чи обов’язок в контексті міжнародного та національного законодавства

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ,ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Анастасія ДІДЕНКО
Законодавчі підходи до легального визначення поняття «вуглеводні»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Nataliia BED
Special features of criminal liability for juvenile coercion to use of stupefying means

Марта ДЕМЧУК
Удосконалення діяльності митних органів у сфері боротьби з контрабандою

Оксана ПОЛІЩУК, Ірина СЛАВІНСЬКА
Перевірка відомостей про кримінальні правопорушення в умовах чинного КПК України

Вадим ПОПКО
Природа транснаціонального злочину як категорія міжнародного кримінального права: теоретичний аспект

Анастасія ТАРАНОВА
Участь спеціаліста в організації та проведенні освідування під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником

КРИМИНОЛОГИЯ

Андрій НОСАЧ
Кримінологічний аналіз кількісних та якісних показників злочинів проти державного суверенітету і територіальної цілісності України

Nina ROHATYNSKA
Customs authorities in the system of ensuring economic security

Василь САЗОНОВ
Методологічні засади дослідження проблем кримінологічного забезпечення економічної безпеки

Віталій ТЕЛІЙЧУК, Діана КУРГАНОВА
Сучасний стан та шляхи розв’язання проблеми наркоманії серед молоді в Україні та за кордоном

Олексій ТИТАРЕНКО
До питання удосконалення системи суб’єктів ініціювання розроблення державних цільових програм з протидії злочинності в Україні

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Олександр АНДРУШКО
Адміністративна відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі

Ольга КОРІНЯК
Аналітична діяльність як інструмент організаційно-управлінської діяльності зі спрямування роботи прокурорів

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Herman HALUSHCHENKO
Application of foreign law in Europe (practical aspects)

Tykhon YAROVYI
Technologies for ensuring the security of the state in the sphere of the public administration: international experience

Copyright © 2013-2020.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag