ISSN 1810-3081

Июнь 2014 года №3

Загрузить номер одним файлом

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Борис ЗМЕРЗЛЫЙ
Разработка обязательных постановлений в портах Российской империи в начале ХХ в.

Carolina CATAN
Unele aspecte privind problematica definirii conceptului de insolvabilitate

Ольга МЕЛЬНИЧУК
Просторова диференціація права у контексті правової урбаністики

Леона ДЮГИ, Наталия НИКОЛАЕНКО
Государство в теории юридического солидаризма

Ольга ПАСЕЧНИК
Положення Національної Конституції кримськотатарського народу 1917 року у контексті реалізації політико-правових поглядів Ч. Челєбієва

Людмила РАДОВЕЦЬКА
Концептуальні положення забезпечення державної безпеки, їх унормування в законодавстві України

Ігор СИТАР
Праворозуміння як методологічний інструментарій акультураційних процесів (у контексті класифікації правових систем)

 

КОНСТИТУЦИОННОЕИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Минас АРАКЕЛЯН
Украинская адвокатура в обеспечении права на бесплатную правовую помощь: нормативно-правовые основы

Ірина ДРОБУШ
Децентралізація та субсидіарність як необхідні умови реалізації соціальних прав територіальних громад на місцевому рівні

Gh. COSTACHI, Ion MURUIANU
Delictul constituţional ca temei al răspunderii constituţionale

Александр ТУРЧАК
Мартовская конституция 1921 г. в Польше: государственное устройство Польши и парламентаризм

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Олена БУСОЛ
Стан та причини корупційних правопорушень у галузі охорони здоров’я України: за даними соціологічного дослідження

Виталий МУРЗА
Направления усовершенствования видов и форм надзора в государстве

Tudor PÎNZARU
E-guvernarea: concept şi valoare

ДаряСАВОЧКІНА
Діяльність Національної гвардії України під час ускладнення оперативної обстановки (адміністративно-правові аспекти)

Ксенія ШУСТРОВА
Основні стадії аміністративного провадження щодо доступу до публічної інформації

 

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Наталія ГУЛА
Теоретико-правова характеристика сфери цільових спеціалізованих державних фондів

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Елена АДАМОВА
Гражданско-правовая природа морского страхования

Тетяна ЛУЗАН
Предмет судового захисту у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Наталія МАЙДАНИК
Поняття аномалій зобов’язань у цивільному праві України

Наталія МАЙДАНИК
Юридична природа натуральних зобов’язань у цивільному праві України

A. СОСНА, И. АРСЕНИ
Принцип диспозитивности в современном гражданском процессе Республики Молдова

 

СЕМЕЙНОЕПРАВО

Mariana NISTOR, Irina BULAT
Aspectele juridice şi psihologice ale fenomenului violenţei domestic în Republica Moldova

Олег ПРОСТИБОЖЕНКО
«Общий бюджет» vs. «семейный бюджет»: проблема категориального аппарата семейного права постсоветских стран

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Володимир ПЕТРИНА
Організаційно-правові форми об’єднань підприємств: порівняльний аналіз

Дмитро ФАЛЬШОВНИК
Рейдерство як різновид протидії законній господарській діяльності

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Алексей ШАПОШНИКОВ
Понятие и сущность социальных услуг

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Виталий ЗУЕВ
Историко-правовой анализ формирования законодательства об отходах в России в период 1649–1725 годов

Татьяна ХАРИТОНОВА
Документы, удостоверяющие в Украине право собственности граждан на земельный участок

Николай ЧАБАНЕНКО
Аграрное право как самостоятельная отрасль права: общетеоретический и аграрно-правовой аспекты

Яна ЧЕКАВСКАЯ
Основы правового регулирования экологического менеджмента: сравнительно-правовое исследование

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Лев ГУЛА
Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчиняється організованими групами, як одна з форм економічної загрози фінансовому ринку

Віктор КОНОПЕЛЬСЬКИЙ
Про роль і місце принципу диференціації та індивідуалізації у правовому механізмі виконання покарання у виді позбавлення волі (кримінально-виконавчі аспекти)

 

КРИМИНОЛОГИЯ

Octavian BEJAN, Valeriu BUJOR
Prognoze criminologice privind criminalitatea şi activitatea anticrimă în condiţiile integrării r. Moldova în Uniunea Europeană

Dj. VASILOI
Aspecte privind deosebirea consecinţelor infracţiunii de consecinţele criminalităţii

Юлія ЛАПТІЙ
Профілактичні програми протидії насильницькій злочинності серед неповнолітніх осіб у шкільному середовищі. Зарубіжний досвід

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Іван БАШТА
Удосконалення організації оперативно-розшукової діяльності щодо виявлення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів

Олена БІЛІЧАК
Проблеми участі захисника у збиранні доказів на досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень

Надія ГУМЕННА
Особливості використання результатів оперативно- розшукової діяльності у розшуковій роботі слідчого

Ольга ПАСЬКО
Вміння, які детермінують готовність слідчого до професійної діяльності

Kamal MAKILI-ALIYEV
Implications of the perincek V. Switzerland case on the so-called armenian «genocide»

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Віталій ВЛАСЮК
Дії та позиції Російської Федерації з точки зору правомірності застосування сили в міжнародному праві

Александр ЗАДОРОЖНИЙ, Антон КОРИНЕВИЧ, Елена КУЧЕР
Юридическая квалификация статуса иностранных граждан, засланных в Украину для оказания помощи сепаратистам

Stanislav COVALSCHI, Viorica LEANCĂ
Aspect geopolitic al conflictului transnistrean

Алексей ЛАВРИНЕНКО
Международно- правовые основы формирования и реализации государственной политики в сфере профилактики болезней

Марина МАГРЕЛО
Институт справедливого суда: долгий путь к утверждению в качестве международного обязательства государства

Євген ПОПКО
Основні тенденції розвитку права ради Європи

Ольга САЛЕНКО
Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація

Александр ШУЛИПА
Институт международной гражданской службы: история становления и принципы построения

 

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Костянтин МЕЛЬНИК
Інституційно-правовий захист персональних даних в Європейському Союзі

 

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag