ISSN 1810-3081

Февраль 2015 года №1

 

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Віталій ГАЙТАН
Інвестиції як корпоративна політика економічної модернізації пострадянського простору

Андрей КУЧУК
Правовой полицентризм как предмет юридической науки

Христина МАШТАЛІР
Державно-правові погляди Є. Петрушевича в 20–30-х рр. ХХ ст

Оксана МЕЛЕНКО
Особенности методологического аспекта научно-правового творчества Б.А. Кистяковского и его плюралистический подход к познанию права

Віктор САВЕНКО
Закон як форма відображення юридичної природи суспільних відносин у державі

Тетяна ТЄЛЬКІНЄНА
Лобіювання в Російській імперії права підданих на мирні зібрання (на прикладі Катеринославського губернського земського зібрання)

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Оксана ВАСИЛЬЧЕНКО
Трансформація ідеї рівності людей у принцип рівності прав і свобод людини та громадянина

Ксенія НАУМОВА
Місце правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування в системі законодавства України

Светлана СЕРЕГИНА
Основные модели создания (изменения) конституции и их влияние на конституционную идентичность

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Sergiy BODNAR
Features of formation of administrative court decisions on protection of rights and freedoms of foreign citizens

Олеся МАРЧЕНКО
Роль административных актов в обеспечении предоставления рекламных услуг в Украине

Anton MONAIENKO
Das neue konzept der staatlichen migrationspolitik in der Ukraine

Роман ОПАЦКИЙ
Механизм координации деятельности субъектов ювенальной политики в Украине

Ірина ПАТЕРИЛО
Особливості формування інституту інструментів діяльності публічної адміністрації в 1917–1930 рр

 

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Людмила РЯБУШ
Еволюція законодавства України про оподаткування операцій із продажу (обміну) майна

Вікторія ЧАЙКА
Податкове право та конституційне право: точки дотику

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Жанна ВАСИЛЬЄВА-ШАЛАМОВА
Підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та доказування їх наявності в цивільному судочинстві

Алла ГУБСЬКА
Правова природа групового позову

Денис ДОНЦОВ
Наследование пережившим супругом в римском частном праве и правовая природа института наследования супругов в дореволюционной доктрине

Ольга КУЧМІЄНКО
Способи попередження зловживання правом у корпоративних правовідносинах

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Іван БІЛІЧЕНКО
Деякі особливості правового регулювання трудових відносин працівника прокуратури в контексті останніх реформ законодавства України в цій сфері

Иван ЖИГАЛКИН
Роль и значение правосознания в структуре трудовых правоотношений

Сергей КОЗИН
Проблемные вопросы увольнения отдельных категорий работников

Ксения КУЗЬМИНА
Актуальные вопросы правового механизма увольнения в случае совершения коррупционного правонарушения

Олег ЛАКИЗА
Основные функции аттестации рабочих мест по условиям труда

Тетяна ЛЕЖНЄВА
Історико-правова характеристика санкцій трудового права України в міжвоєнний період (1917–1941 рр.)

Юрий ФЕЛЕНКО
Виды материальной ответственности по трудовому законодательству Украины

Роман ШАБАНОВ
Правова характеристика тимчасових громадських робіт як заходу сприяння зайнятості населення

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Ирина БАНДУРКА
Несовершеннолетний субъект преступления

Світлана ВЛАДИМИРЕНКО
Система злочинів у сфері страхування

Вадим КАЧУРОВСЬКИЙ
Кримінальна відповідальність за порушення особистих немайнових прав автора

Сергей МАЛОМУЖ
Малозначительность деяния в уголовном законодательстве европейских государств

Василь МАРЄЄВ
Кримінально-правове значення лікарської помилки

Євген ПОЛЯНСЬКИЙ
Конституційні засади кримінального права США та їхній взаємозв’язок з інститутом покарання

Руслан ЧОРНИЙ
Проблеми удосконалення Закону України про кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Тимур ЛОСКУТОВ
Предмет та об’єкт правового регулювання в кримінальному процесі

Оксана ПЧЕЛІНА
Щодо поняття та сутності взаємодії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності

Владимир СЛИПЧЕНКО
Гарантии права на тайну корреспонденции в уголовном судопроизводстве Российской Федерации и Украины: исторический анализ (XIX–XXI века)

Oleksii STRATII
Legal and psychological characteristics of an agreement on reconciliation in the criminal procedure legislation of Ukraine

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Тарас ВОВК
Заключение международных договоров в национальном праве государств на примере США и Канады

Олег СТОЛЯРСКИЙ
Генезис международного правового сотрудничества государств в борьбе с преступностью

 

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Юрій ВЕНГРИНЮК
Спеціальні правила для окремих видів договорів у колізійному праві Європейського Союзу

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag