ISSN 1810-3081

Декабрь 2014 года №6

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Олег БАРАБАШ
Динамізм змістовності й символізація розвитку суспільних та інституціонально-правових процесів сучасності

Наталія БОНДАР
Становлення сучасної національної правової системи Польщі: історико-правові аспекти

Оксана БУНЧУК
питання звичаєвого права в науковій спадщині Івана Франка

Ольга ГАНЧУК
Контекстуалізація ціннісного виміру права

Ганна ДЕНИСЕНКО
Правовий статус лінгвіста як перекладача у межах правозастосовного процесу

Сергій ІВАНИЦЬКИЙ
Міжнародні громадські об’єднання адвокатів: правовий статус, види, тенденції розвитку

Альона РОМАНОВА
Особливості професійної самореалізації правника у природно-правовому просторі (сенсибельний вимір)

Вікторія САВІЩЕНКО
Правовий розвиток науки в Україні в системі інтеграційних процесів

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Lyudmyla DESHKO, Albina BERKO
The concept of the human right to legal protection

Юлия ГОНЧАРОВА
Становление и развитие института защиты прав женщин в системе обеспечения прав человека

Юрій КИРИЧЕНКО
Право людини на соціальне забезпечення в конституційних нормах України та зарубіжних держав: порівняльно-правовий аналіз

Александр КУШНИРЕНКО
Принцип унитаризма как форма государственного единства и базовая ценность конституционного строя Украины

Євген РЕНЬОВ
Щодо питання основних цінностей конституційного ладу України

Ірина ШЕВЧУК
Поняття та юридична природа правових позицій Конституційного Суду України

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Світлана БЄЛЯВСЬКА
Правові засади впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління

Наталія БОНДАРЕНКО
Характеристика стадій провадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами

Ірина ДАНИЛОВА
Зарубіжний досвід державного регулювання наукової сфери: теоретико-методологічні рекомендації для України

Наталя КОРОТКА
Нормативне забезпечення публічного адміністрування післядипломної освіти: узагальнений аналіз проблем перспективної нормотворчості

Сергій КУШНІР
Самоконтроль у сфері освіти як різновид державного контролю

Петро МАКУШЕВ
Окремі напрями вдосконалення організації діяльності виконавчої служби в Україні

Олександр МИХАЙЛОВ
Надання на прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду допомоги в оформленні позовної заяви

Микола СИЧ
Вищі органи державної влади як суб’єкти протидії корупційним правопорушенням

Микола ЧЕРНОВ
Загальна характеристика юридичних складів правопорушень у сфері банківської діяльності

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Дмитро АБРИКОСОВ
Загальна характеристика механізму захисту прав та інтересів пасажира за договором перевезення повітряним транспортом

Владимир БОБРИК
Международные приоритеты оптимизации гражданского судопроизводства в Украине

Ілля БУТ
Місце третейського розгляду серед альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів

Ольга ЗЕМСКОВА
Правовий режим вантажу в договорі перевезення небезпечних вантажів

Іван КАЛАУР
Правова природа договору позички як підстави для виникнення права на безоплатне користування річчю

Дарина КУШЕРЕЦЬ
Характеристика окремих способів захисту майнових прав сторін у договірних зобов’язаннях

Андрій ЛОЗОВИЙ
Правовий режим спільної власності на нерухоме майно

Вікторія РАШКІВСЬКА
Рішення суду як підстава для звернення стягнення на заставлене нерухоме майно

Євген ТРУБАКОВ
Ґенеза вчення про неукладений договір

Андрій УСТІНСЬКИЙ
Поняття договору про надання готельних послуг

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Валентина АНДРИЕНКО
Опыт применения договора форфейтинга

Елена ГОЛИНА
Теоретические основы проведения систематизации договоров об оказании услуг в хозяйственном праве

Євген ШКОЛЬНИЙ
Правовий статус держави як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Олексій СЕЛЕЦЬКИЙ
Спеціальна трудова правосуб’єктність дипломатичних працівників

Ігор СТЕПАНОВ
Роль юридичної служби регіональних закладів та органів охорони здоров’я в умовах впровадження реформ

Софія ШАБАНОВА
Правове регулювання умов праці працівників нафтогазової промисловості в зарубіжних країнах: окремі питання

Наталія ШВЕЦЬ
Право на страйк: від теорії до практики реалізації

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Сергій ШЕРШУН
Удосконалення механізму законодавчого регулювання екологічного аудиту

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Світлана ВЛАДИМИРЕНКО
Об’єкт шахрайства в системі страхування

Михайло ДІМІТРОВ
Поняття об’єкта злочину, передбаченого статтею 229 Кримінального кодексу України

Наталія ДОВГАНЬ-БОЧКОВА
Примушування як спосіб учинення злочину

Татьяна КОЛЕСНИКОВА
Теоретические аспекты соотношения последствий преступления и общественной опасности преступного деяния в уголовном праве Украины

Олександр МЕДВЕДЕНКО
Підстави для криміналізації незаконних дій з платіжними інструментами

Григорий УСАТЫЙ
Cтруктура объекта уголовно-правового конфликта

Андрей ШУЛЬГА
Теоретико-правовая характеристика общего состава земельных преступлений

КРИМИНОЛОГИЯ

Анна БАРБАРА
Психологічні аспекти в молодіжній кримінальній субкультурі

Ілона МИХАЙЛОВА
Пробація щодо неповнолітніх як механізм запобігання злочинам неповнолітніх

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Садіг АСКЕРОВ
Особливий порядок кримінального провадження щодо адвоката

Олеся ВАЩУК
Невербальна інформація у кримінальному судочинстві: допит

Іванна ГОЛУБ
Право на дитинство: кримінальний процесуальний вимір

Сергей КОВАЛЬЧУК
Критерии классификации доказательств в теории уголовного процесса и обоснованность их использования для типологии вещественных доказательств

Богдан КУСПИСЬ
Загальні ознаки тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження

Артур ПАНАСЮК
Мережа Інтернет у діяльності слідчого

Олександр ПАНАСЮК
Застосування належної правової процедури судом першої інстанції при вирішенні питання допустимості доказів

Владислав ПАШКОВСЬКИЙ
Проблеми виокремлення процесуального керівництва досудового розслідування від прокурорського нагляду, передбаченого конституцією України

Оксана ПЧЕЛІНА
Криміналістична класифікація злочинів у сфері службової діяльності

Галина САЄНКО
Ретроспектива угоди в кримінальному процесі України

Володимир ТРОФИМЕНКО
Соціально-правова цінність кримінальної процесуальної форми

Мирослава ЧОРНОУСЬКО
Особливості здійснення прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням: сутнісно-компаративістський аналіз

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Євген БІЛОУСОВ
Економічна безпека регіонів у контексті зміни парадигми регіонального управління (постановка проблеми)

Александр ЗАДОРОЖНИЙ
Последствия аннексии крымского полуострова Российской Федерацией для международного правопорядка

Антон УШАКОВ
Свобода рибальства як фактор, що впливає на формування міжнародно-правового статусу вод відкритого моря як об’єкта загальної спадщини людства

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Людмила ДЕШКО, Екатерина ЯРЛУШКИНА
Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека в системе средств правовой защиты (по материалам практики Европейского суда по правам человека)

Ольга ПОЖАР
Судовий захист права особистої недоторканності Конституційним Судом України та Європейським судом з прав людини

 

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag