ISSN 1810-3081

Август 2014 года №4

Загрузить номер одним файлом

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Виктория ВЕПРИЦКАЯ
Правозащитная деятельность поверенных и осуществление правосудия в Одесском коммерческом суде (первая половина XIX столетия)

Анастасия ЗАПОРОЖЧЕНКО
Правовая танатология в системе общетеоретической юриспруденции

Іван ОЛЕНЧУК
Теоретико-методологічні аспекти ідентифікації правової системи України з континентальним правом

Андрей ПАЗЮК
Трансформация концепции государственного суверенитета в условиях глобального информационного общества

Ігорь СИТАР
Міжкультурна комунікація в праві

Василь СІМУТІН
Перспективи організації та функціонування механізму сучасної держави

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Денис БАРОНІН
Суд в системі органів державної влади

Ірина ІВАНОЧКО
Імплементація міжнародно-правових стандартів статусу суддів у конституційному праві України

Ольга ТИМОШЕК
Принципи реалізації захисту конституційних прав та свобод іноземців в Україні.

Екатерина ЧИЖМАРЬ
Правосубъектность нотариата как элемент его конституционно-правового статуса

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС; ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Тетяна АНІЩЕНКО
До питання про право публічної служби як елементу особливого адміністративного права та предмет його правового регулювання

Зорина ПЕРОЩУК
Правова природа загального та спеціального фондів бюджетів, що становлять бюджетну систему України

Марія САТАНОВСЬКА
Державно-приватне партнерство як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Роман ШАБАНОВ
Ринок праці як механізм сприяння та забезпечення зайнятості населення

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Александр БАСАЙ
Классификация оснований возникновения гражданских прав и обязанностей в сфере интеллектуальной собственности: теоретический аспект

Татьяна ГОНЧАР
О некоторых вопросах правовой охраны промышленных образцов по законодательству государств ЕврАзЭС

Денис ДУДНИК
Суть общественных потребностей как основания для отчуждения земельных участков частной собственности в Украине

Леонтій ДЯЧУК
Повторний шлюб у візантійському праві (VІІІ ст.): юридичні джерела та правовий зміст

Дмитрий ЖЕКОВ
Понятие реорганизации юридического лица: законодательный и докринальный подходы

Петро ЛІВАК
Концепція теоретичного обґрунтування реформ медицини в контексті впровадження інституту обов’язкового медичного страхування в Україні

Игорь МАЙСТЕР
Значение требований справедливости, добросовестности и разумности для определения размера компенсации морального вреда

Анна ТАРАНЕНКО
Сторони в договорі на виготовлення протезних виробів та на їх сервісне обслуговування

Марина ТОПОРКОВА
Зміст договору постачання теплової енергії побутовому споживачу

Галина УЛЬЯНОВА
Судебная защита авторских прав от плагиата

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Дарья ЗОЛОТАРЁВА
Правовые основы использования временно занятых земель в Украине

Виктор ТАТЬКОВ
Проблемы разграничения частноправовых и публичноправовых споров в сфере земельных отношений

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Олег КИРИЧЕНКО
Кримінально-правова характеристика неправдивого повідомлення про загрозу громадській безпеці

Михаил КОЛОС
Клевета и оскорбление: генезис ответственности и проблемы современной криминализации – декриминализации

Вікторія ПАРИШКУРА
Деякі проблемні питання притягнення суддів в Україні до кримінально-правової та цивільно-правової відповідальності

Александр ХРАМЦОВ
Насилие как категория общей части уголовного права Украины

 

КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Василь БІЛОУС
Інформаційні технології – інноваційний засіб розроблення криміналістичної характеристики злочинів

Катерина ДРАЧОВА
Кримінологічні особливості грабежів та розбоїв, які вчиняються неповнолітніми

Галина ЖАРОВСКАЯ
Проблемы и причины транснационализации организованной преступности в Украине

Антон МАРІЄНКО
Індивідуальне запобігання злочинам органами внутрішніх справ у системі протидії злочинності: сучасний стан проблеми

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Світлана АНДРЕЙЧЕНКО
Застосування стандарту «due diligence» в міжнародній судовій практиці

Сергій МИГАЛЬ
Право на страйк в основних документах ООН в галузі прав людини

 

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag