ISSN 1810-3081

Октябрь 2014 года №5

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Валентина ВЫШКОВСКАЯ
Формы и приёмы реализации правозащитной функции современного государства в условиях глобализации

Владимир ЗАВАЛЬНЮК
Антропологическое измерение эффективности права

Сергей КУДИН
Сравнительно-исторические правовые исследования в трудах А.И. Яковлива

Оксана МОРОЗ
Перспективи розвитку взаємовідносин держави і громадських об’єднань в умовах зближення України з Європейським Союзом

Альона РОМАНОВА
Природно-правовий простір як ідеальний вимір людського існування

Віктор САВЕНКО
Історіософський аналіз проблеми співвідношення права та закону в стародавній та античний періоди розвитку суспільства

Вероніка СМЕТЮХ
Особливості формування та функціонування національної держави, її роль у державотворчому процесі

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

В’ячеслав ВОЛІК
Щодо обрання організаційно-правової форми, порядку утворення та легітимації суб’єктів міського транспорту

Євген ЄРЯШОВ
Сутність адміністративно-правового регулювання цивільної авіації України

Ludmyla ZABOLOTNA
Administrative justice in Ukraine and foreign countries: comparative study

АлександрЗУБОВ
Зарубежный опыт судебного рассмотрения дел о правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности

Петро КАБЛАК
Сутність та значення громадського контролю судової влади

Михаил ОРИЩЕНКО
Правовое регулирование аудиторской деятельности и место в нем административного законодательства

Вікторія САВІЩЕНКО
Генезис та становлення адміністративно-правового управління освіти та науки в Україні

Василий СИНЧУК
Организация контроля над деятельностью органов прокуратуры в Украине

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Анастасія ГРИГОР’ЄВА
Фактичні шлюбні відносини: особливості правового регулювання в Україні та інших державах

Мирослава ДЯКОВИЧ
Особенности правового регулирования регистрации вещных прав по законодательству Украины

Дарина КУШЕРЕЦЬ
Невизнання і оспорювання права як підстави охорони і захисту в договірному праві

Тетяна ЛЕЖУХ
Загальна характеристика доказів у цивільному процесі України

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Mariya VISTAK
The Ukrainian challenge: some issues on labor migration and its legal regulation

Дар’я ГОМОН
Генезис розвитку правового регулювання у сфері охорони здоров’я в Україні

Roman IEDELIEV
The North American agreement on labor cooperation: main provisions, structure, effectiveness, and possibility to be a model

Надежда МЕЛЬНИК
Правовой статус генеральной конференции международной организации труда

Роман ШАБАНОВ
Поняття та класифікація правових гарантій у сфері зайнятості населення

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Валентина КУЧИНСЬКА
Суб’єктно-об’єктний склад еколого-сертифікаційних правовідносин

Анастасия МАТВЕЙЧУК
Информация, касающаяся окружающей природной среды в Украине: права, обязанности и ответственность

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Ольга ГОНЧАРУК
Вік кримінальної відповідальності як складова ознака суб’єкту злочину: його закріплення в кримінальному праві зарубіжних держав

Олег КИРИЧЕНКО
Умови, що сприяють вчиненню злочинів проти громадської безпеки

Михаил КОЛОС
Литовский статут: уголовно-правовая ответственность за измену государству и Великому князю Литовскому

Віктор КОНОПЕЛЬСЬКИЙ
Роль і місце диференціації та індивідуалізації виконання покарань у запобіганні злочинам в установах виконання покарань України

Богдан ОРЛОВСЬКИЙ
Поняття та місцезнаходження здійснення службових владних повноважень як обставини, що виключає злочинність діяння

Галина ПАЦЕЛЯ
Сравнительно-правовой анализ наказания, освобождения от наказания и уголовной ответственности за невозвращение денежных средств в иностранной валюте

Олександр ПЕТРЕНКО
Мотив як ознака складу злочинів у сфері фізичної культури і спорту

Олексій ШУМІЛО
Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти довкілля

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Александр ЗАГУРСКИЙ
Прокурор как субъект уголовной процессуальной политики Украины

Александр СЕВЕРСКИЙ
Обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями к следователю, прокурору, в суд, объектам инфраструктуры

Марта ШЕВЧУК
Роль суда в исследовании доказательств в состязательном уголовном производстве Украины

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Яна БЕНЕДИК
Роль мягкого права в регулировании международных отношений в сфере возобновляемой энергетики

Светлана ВОЗНЮК
Участие Украины в конвенциях о правовой помощи, действующих в рамках Европейского Союза, Совета Европы и СНГ в области борьбы с трансграничной экономической преступностью

Ибрахим Суфян Саад ИБРАХИМ
Принцип недискриминации в области труда в арабских региональных международно-правовых актах в сравнении с последовательными конституциями Ирака

Ольга ТЕРЕЩЕНКО
История возникновения международной юрисдикции

 

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag