ISSN 1810-3081

Декабрь 2015 года №6

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Вадим БАБАНИН
Онто-аксиологические основания естественно-правовой концепции М.Т. Цицерона

Валентина БАЙРАЧНА
Релігійно-правовий вплив на рецепцію положень дигестів Юстиніана в Європі (на прикладі Німеччини)

Ірина ГОЙДАЛО
Ідеї й проекти державного ладу української держави в концепціях М. Грушевського (1918–1924 рр.)

Светлана ГОЦУЛЯК
Правовое регулирование санитарно-эпидемиологического дела в Украине в период перестройки (1985–1991 гг.)

Наталія ДУШЕК
Методологія дослідження проблеми механізму правоутворення

Олена ІВАНЕНКО
Специфіка використання категорій і законів діалектики під час дослідження явищ державно-правової дійсності

Володимир КОЖАН
Окремі аспекти реалізації права на життя

Яна МАЛЕВАННАЯ
Основные этапы эволюции правовых средств противодействия правонарушениям несовершеннолетних в Украине

Ольга ХОЛЬВІНСЬКА
Теоретико-правові аспекти функціонування органів внутрішніх справ в умовах реформування вітчизняної правоохоронної системи

Ольга ШАНДАЛА
Законодавство про громадянство в Українській Державі Гетьмана П. Скоропадського

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Нана БАКАЯНОВА
Права адвокатів як членів єдиної професійної організації

Олена БОРИСЛАВСЬКА
Незалежність судової влади як умова існування конституціоналізму

Наталья КОНДРАЦКАЯ
Перспективы развития системно-структурной организации местного самоуправления в Украине в аспекте конституционной реформы

Микола МАРЧУК
Конституційно-правові засади діяльності президента Республіки Польща у військовій сфері

Сергей РИЗНЫК
Проблема субъектов, уполномоченных инициировать конституционный контроль международных договоров Украины: перспективы реформирования на основании опыта стран Европы

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Катерина БЕРЕЖНА
Запровадження принципів європейського управління у сфері практичної реалізації стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»

Роман КАЙДАШЕВ
Утеря административного дела как основание для пересмотра судебного решения в административном судопроизводстве Украины

Наталя ЛАЗАРЄВА
Міжнародна практика фінансового контролю

Юлія МАКОГОНЮК
Реалізація права на доступ до публічної інформації в екологічній сфері

Владимир ПАХОМОВ
Понятие и структура механизма административно-правового регулирования земельных отношений

Ілона РУСАКОВА
Передумови виникнення провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції

Сергій ШАТРАВА
Адміністративні послуги в діяльності органів внутрішніх справ: поняття та класифікація

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Олександр БРИГІНЕЦЬ
Правове регулювання боргової безпеки як складової фінансової безпеки держави

Наталія КОВАЛЕНКО
Правовий режим фінансово-процесуальних правовідносин

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Олена АНТОНЮК
Умови захисту права власності шляхом визнання

Оксана ГРАБОВСЬКА
Межі предмета доказування в цивільному процесі

Крістіна ДРОГОЗЮК
Зловживання процесуальними правами під час доказування в цивільному процесі України та Франції

Олена ЗАХАРОВА
Сутність інституту апеляції в цивільному процесі України

Константин ЗЕРОВ
Понятие, признаки и форма произведений, размещенных в сети Интернет

Любомир ЗІНИЧ
Особливості правового регулювання використання винаходів за законодавством Франції

Алексей ЗУБ
Дифференциация гражданской процессуальной формы сквозь призму синергетики и теоретического моделирования

Катерина ІЛЬЮЩЕНКОВА
Іспанська юридична модель трансплантології й можливість застосування її в Україні

Юрій РЯБЧЕНКО
Процесуальний статус учасників цивільного процесу: сучасний стан наукової розвідки

Микола СТЕФАНЧУК
Цивільно-правові наслідки зміни соціально-індивідуалізуючих ознак фізичної особи

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Олена КАЗАК
Реалізація прокурором функції представництва інтересів держави в бюджетній сфері в сучасних умовах

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юлія ГРИШИНА
Специфіка правового статусу виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації: питання теорії і практики

Полина КОРНЕВА
Принцип справедливости и проблемы реализации международного социального стандарта достойного уровня жизни

Наталія МОКРИЦЬКА
Правові проблеми надання інформації особі, яка працевлаштовується, під час укладення трудового договору

Елена СЕРЕДА
Международные стандарты содержания трудового договора

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Вікторія СЕРГІЙЧИК
Хімічний контроль води ізольованого баласту: екологічна необхідність чи корупційна схема

Кристина СЛАВОВА
Існуючі реєстраційні системи земельних прав у країнах Європейського Союзу

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

В’ячеслав МАРКОВ
Щодо питання стосовно зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності

Олександр ПАЩЕНКО
Неможливість боротьби з діянням за допомогою інших (некримінально-правових) засобів

Юлія РЯБЧЕНЮК
Щодо суб’єкта умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду

Володимир ТРОФИМЕНКО
Вплив науково-технічного прогресу на кримінальну процесуальну форму

Анна ФЕДОТОВА
Эволюция правового урегулирования института «уголовного проступка» в Украине

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Садіг АСКЕРОВ
Порівняльно-правове дослідження порядку кримінального провадження щодо суддів Конституційного Суду України й Російської Федерації

Руслан БІЛОКІНЬ
Співвідношення кримінальної процесуальної відповідальності й кримінального процесуального примусу

Рада ДУБРОВА
Екскурс в історію виникнення правової бази й розвитку оперативно-розшукових і слідчих підрозділів в Україні

Інга КАЛАНЧА
Міжнародний досвід використання електронного сегмента в кримінальній процесуальній діяльності суду

Лілія НЕСТЕРЧУК
Прокурор як процесуальний керівник досудового розслідування: завдання й повноваження

Григорій ОСТАФІЙЧУК
Строки в кримінальному провадженні: теоретичні проблеми й практика застосування

Екатерина САДЧИКОВА
Процессуальный статус специалиста по новому УПК Украины

Антон СТОЛІТНІЙ
Втілення міжнародних стандартів досудового розслідування у кримінальному процесуальному законодавстві України

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Александр ЗАДОРОЖНИЙ
Санкции как средство привлечения Российской Федерации к международно-правовой ответственности

Юлия ЧЕРНЯК
Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей и судебные споры об опеке

Алена ЧУБЕНКО
Европейский суд по правам человека и Верховный Суд Украины: аспекты взаимодействия

Анастасія ЯРОВА
Відповідальність держав за забруднення морського середовища

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag